Семинар: НОВО! Такси за замърсяване от заустване на отпадъчни води - начини за определяне и указания за изчисляване. Контрол за изпълнение на задълженията при заустване на отпадъчни води в повърхностни води Обучението се организира съгласно задълженията за подаване на данни за изчисляване по Закона за водите на таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води в повърхностни води, в срок до 31.01.2018.


Дата на провеждане:
19.01.2018
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Оспорване на административни актове по ЗУТ и съдебна практика по ЗКИР


Дата на провеждане:
26.01.2018
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Любомира Мотова – съдия във Върховен Административен Съд, II-ро отделение, което разглежда оспорване на административни актове по ЗУТ и ЗКИР
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – процедура, изисквания, особености


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система - София” ЕООД
Цена:
190 лв. с ДДС

Курс: НОВО! Изготвяне на Автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС, оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Йордан Байчев
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии – процедури, изисквания, особености


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. "Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Изпълнителна агенция по горите:
инж. Георги Котарев – началник на отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“
инж. Джемиле Молаахмед – началник на отдел “Учредяване на вещни права” в дирекция “Промени в горските територии”
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Изисквания на Международните стандарти за оценяване, влизащи в сила от 01.07.2017 г. към оценките на машини и съоръжения, цели търговски предприятия и дялове и акции от капитала им


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Соня Йочева - главен експерт в Министерството на икономиката
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Задължения за пречистване на отпадъчните води и контрол на заустванията. Нови разпоредби при определяне и изчисляване на таксите за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за производствени предприятия


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Разширена отговорност на производителя. Законодателство, видове отпадъчни потоци, задължения. Отпадъци от опаковки и разделно събиране - ангажимент на Общини, производители и др. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - определяне на обхвата, примери в практиката. Задължения и новости. Другите потоци - изисквания и полезни примери за всеки потребител


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Антон Пейчев-старши експерт в Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ.
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Прилагането на специализираното законодателство по компоненти и фактори на околната среда /въздух, води, отпадъци и др./. Решения на Европейската комисия за най-добри налични техники


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. "Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Изпълнителна агенция по околна среда, Дирекция „Разрешителни режими“:
Петя Петрова-главен експерт в отдел КПКЗ
Радостина Димитрова-главен експерт в отдел КПКЗ
Маноела Цветкова-главен експерт в отдел КПКЗ
Цена:
228 лв. с ДДС

КУРС: НОВО! Оценка на риска и мониторинг на инвестиционен проект. Бюджетиране и финансиране. Единични анализни цени на СМР. Количествено-стойностна сметка. Нормативни изисквания и добри практики по започване на строителна инициатива. Контрол на изпълнението на строително-монтажни работи. Съставяне на актове в строителството. ЗУТ- основни понятия. Видове територии, изисквания и ограничения за ползване. Категория строежи и изисквания към тях. Определяне на застроена площ, разгъната застроена площ, височина на сграда. Площообразуване. Определяне параметрите на отделните обекти в сградите. Разпределяне на общите части на сградите. Управление на общите части на сградата съгласно ЗУЕС.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Анализ и оценка на Критичната инфраструктура – основни понятия, стратегически документи, нормативна база, възможности и системи за защита на обектите – критична инфраструктура в компаниите/организациите. Оценяване на риска на обектите-критична инфраструктура в предприятията, съгласно Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Владимир Янков - Министерство на Енергетиката
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Предоставяне на информацията, необходима за изготвяне на националната стратегия за енергийна ефективност на Р. България. Изпълнение на поставените индивидуални цели за енергийни спестявания, определени в Поименен списък, одобрен с Протокол № 44 от 08.12.2010 г. с Решение на МС. Потвърждаване изпълнението на поставените индивидуални цели за енергийни спестявания…/виж всичко в ПРОГРАМА/


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Йордан Шопов - Началник на отдел „Контрол по енергийна ефективност“ в АУЕР
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Услуги с данни за недвижимите имоти


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към УАСГ-София
адв. Емилия Ангелова, правен консултант на АГКК.
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО!: Актуални промени в Закона за устройство на територията в областта на разрешаване и изпълнение на строителството


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Стоянка Илова - главен юрисконсулт в Дирекция „Правна“, МРРБ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Рискове и проблеми в строителството в условията на липсваща техническа инфраструктура


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Деляна Сеченска, главен инженер на Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство”
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Обекти на техническата инфраструктура и измененията в нормативната уредба на кадастъра, 2017


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център, зала 1
Лектори:
доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра "Геодезия и геоинформатика" към УАСГ-София, участник в работни групи за разработване на изменения в нормативната уредба на кадастъра
адв. Емилия Ангелова – правен консултант на АГКК с основна предметна област – нормативна уредба и съдебна практика в областта на кадастъра.
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар:НОВО! Управление на горски територии-нови моменти 2017


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от МОСВ:
Тодор Богомилов – началник на отдел ПАД, Изпълнителна агенция по горите
Даниела Ангелова – директор на дирекция „АПОЧР”, Изпълнителна агенция по горите
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Киберсигурност, енергийна сигурност, системи за защита на критичната инфраструктура. Основни понятия, стратегически документи, IT-Модели за сигурност и защита на критичната инфраструктура


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Владимир Янков, Служител – Сигурност на Министерство на енергетиката
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Изменение на данните в КККР при прилагане на ПУП


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра "Геодезия и геоинформатика" към УАСГ-София, участник в работни групи за разработване на изменения в нормативната уредба на кадастъра
адв. Емилия Ангелова –правен консултант на АГКК с основна предметна област – нормативна уредба и съдебна практика в областта на кадастъра.
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Управление на водите в Р. България. Задълженията на Областния Управител и Кмета на Общината за защита от вредното въздействие на водите, съгласно Закона за водите – 2017


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Мария Арангелова – главен експерт в отдел „Използване на водите”, Дирекция „Управление на водите”, МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Процедури по издаване и промяна на комплексни разрешителни, 2017


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Изпълнителна агенция по околна среда, Дирекция „Разрешителни режими“:
Анна Матова, главен експерт в отдел ПГАПЗ
Олга Ценова - главен експерт в отдел КПКЗ
Борислав Чаушев-главен експерт в отдел КПКЗ
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Основни моменти на последни изменения и допълнения на Закон за енергийна ефективност.Обн. ДВ, бр.105 от 30.12.2016


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Йордан Шопов - Началник на отдел „Контрол по енергийна ефективност“ в АУЕР
Цена:
190 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии за изграждане и/или обслужване на обекти на техническата инфраструктура – нови моменти от последните изменения и допълнения на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.)


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Джемиле Молаахмед – началник на отдел “Учредяване на вещни права” в дирекция “Промени в горските територии” на Изпълнителна агенция по горите
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Политика за сигурност, критични инфраструктури и обекти, планиране защитата при бедствия. Основни понятия, нормативна рамка, стандарти за сигурност, критична инфраструктура и обекти, планове за защита при бедствия


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Владимир Янков, Служител – Сигурност на Министерство на енергетиката
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Актуални въпроси относно финансиране на проекти и дейности в областта на околната среда от ПУДООС. Общи задължения и специфични изисквания за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи. Състояние, управление и опазване на системата от защитени територии в България. Дейности по опазване и ползване на лечебните растения в България


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Светла Кирчева-вр.и.д. Директор на Дирекция ФЕПД на ПУДООС
Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цветелина Иванова - държавен експерт в отдел „Защитени територии“, Дирекция „НСЗП“ на МОСВ
Калина Стоянова-държавен експерт в отдел „Биоразнообразие”, Дирекция „НСЗП“ на МОСВ
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Измененията в нормативната уредба на Закона за кадастъра и имотния регистър (изм. и доп. ДВ. бр.57 от 22 Юли, 2016)


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра "Геодезия и геоинформатика" към УАСГ-София, участник в работни групи за разработване на изменения в нормативната уредба на кадастъра
адв. Емилия Ангелова –правен консултант на АГКК с основна предметна област – нормативна уредба и съдебна практика в областта на кадастъра.
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Контрол на заустванията на отпадъчни води в повърхностни води и задължения за пречистване на отпадъчните води от населените места, селищни и курортни образувания, промишлени предприятия и други обекти, формиращи отпадъчни води


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар:НОВО! Разпореждане с имоти в горски територии. Управление на имоти в горски територии


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от МОСВ:
Тодор Богомилов – началник на отдел ПАД, Изпълнителна агенция по горите
Даниела Ангелова – директор на дирекция „АПОЧР”, Изпълнителна агенция по горите
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Енергийна сигурност – индекс, среда, модели. Планиране и защита на критичната инфраструктура


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Владимир Янков – Служител-Сигурност – Министерство на енергетиката
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Прилагане на изискванията на:
-Регламент (EО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (EО) 2016/9 относно съвместно подаване и обмен на данни;
-Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) - последни изменения;
-Класифициране на предприятия/съоръжения по смисъла на Глава 7, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества;
-Прилагане на изискванията на Глава 7, Раздел I от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от МОСВ:
Елена Чобанова, държавен експерт в отдел "Опасни химични вещества", дирекция "Превантивна дейност"
Елена Зидарова - старши експерт в отдел „Опасни химични вещества“, дирекция "Превантивна дейност"
Петя Хорозова – главен експерт, дирекция "Превантивна дейност"
Лектори от ИАОС:
Величка Влахова-и.д. н-к на отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване /ПГАПЗ/, Дирекция „Разрешителни режими“
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Актуални промени в Закона за устройство на територията в областта на строителния контрол


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Беатриса Шалдупова-Началник на отдел "Правно-нормативно обслужване", ДНСК
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! ПУДООС-ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2016. Документи за кандидатстване, решения за финансиране, провеждане на ОП, сключване и изпълнение на договори


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Светла Кирчева, вр. и. д. Директор на Дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, ПУДООС
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Прилагане на практики по продажба на поземлени имоти в горски територии. Нови моменти в промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии. Промяна на предназначението на земеделски земи в горски територии


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Георги Котарев – началник на отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“ в Изпълнителна агенция по горите
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Мониторингова дейност за качеството на въздуха. Национална система за контрол качеството на въздуха. Замърсяването на въздуха в България с ФПЧ10, SO2, NO2. Проблемни зони и агломерации. Последните изменения в Закона за опазване чистотата на въздуха по отношение на общинските програми. Прилагане на регламент 517 от 2014 г. за флорираните парникови газове по отношение на хладилно, климатично и термопомпено оборудване


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Румяна Гълъбова, Старши експерт МВШРМ, Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда”, ИАОС
Емилия Стойнева, началник на отдел МВШРМ, Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда”, ИАОС
Георги Михайлов-държавен експерт, Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, МОСВ
Деница Стоянова-главен експерт, Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Задължения за предоставяне на информация за дейности с отпадъци. Информационни системи за отпадъци. Управление на генерираните производствени отпадъци-процедури по класификация на отпадъци и основно охарактеризиране. Техники и опит при пробовземане на отпадъци и анализи използвани от лабораториите в Изпълнителна агенция по околна среда.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Изпълнителна агенция по околна среда:
Росица Карамфилова-гл.експерт в отдел „Мониторинг на отпадъците”, дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда”.
Радослава Шоевска-началник на отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците”, главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност” .
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Въпроси за третиране на медицински и опасни отпадъци съгласно актуарните нормативни изисквания. Възлагане на обществени поръчки за събиране, предаване, транспортиране и обезвреждане на отпадъци от здравните заведения. Прагове по ЗОП


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектории:
Георги Стоянов – Директор на дирекция „НСД“ (Нефинансови стопански дейности-инсинератор), ПУДООС-МОСВ
Илияна Дойчева – Главен специалист в дирекция „НСД“ (Нефинансови стопански дейности-инсинератор), ПУДООС-МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Конвенция за биологичното разнообразие - въведение в глобалните стратегическите документи и изпълнение на задълженията на Р България. Състояние, управление и опазване на системата от защитени територии в България – задължения на общините. Дейности по опазване и ползване на лечебните растения. Възможности за биосферните резервати в България


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Дирекция „Национална служба за защита на природата” („НСЗП“), МОСВ:
Калина Стоянова - държавен експерт в отдел „Биоразнообразие”
Цветелина Иванова - държавен експерт в отдел „Защитени територии“
Цена:
170 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Състояние, управление и опазване на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Процедура по оценка за съвместимост. Опит и примери в стопанисването на горите в защитените територии и Натура 2000 местата. Политика по опазване на диви животински видове.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Дирекция „Национална служба за защита на природата” („НСЗП“), МОСВ:
Лора Димитрова - старши експерт отдел „Натура 2000“
Стела Тодорова -  главен експерт в отдел „Защитени територии“
Валери Георгиев - началник на отдел „Биологично разнообразие“
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Управление на отпадъците в България. Специфични отпадъчни потоци


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Гюлер Алиева, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”, Дирекция „УООП“, МОСВ;
Антон Пейчев, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци“, Дирекция „УООП“, МОСВ;
Александър Иванов, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”, Дирекция „УООП“, МОСВ;
Галя Костова - началник отдел "Управление на производствени и опасни отпадъци", Дирекция „УООП“, МОСВ; 
Румяна Ценкова- главен експерт в отдел "Управление на производствени и опасни отпадъци", Дирекция „УООП“, МОСВ. 
Цена:
190 лв. с ДДС