Семинар: НОВО! Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии по реда на Закона за горите, за изграждане и/или обслужване на обекти на техническата инфраструктура


Дата на провеждане:
22.05.2018
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор от изпълнителна агенция по горите:
инж. Джемиле Молаахмед – началник на отдел “Учредяване на вещни права” в дирекция “Промени в горските територии”
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Изисквания на Международните стандарти за оценяване, влизащи в сила от 01.07.2017 г. към оценките на машини и съоръжения, цели търговски предприятия и дялове и акции от капитала им


Дата на провеждане:
01.06.2018
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Соня Йочева - главен експерт в Министерството на икономиката
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – процедура, изисквания, особености


Дата на провеждане:
06.06.2018
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система - София” ЕООД
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Кадастър и устройство на територията


Дата на провеждане:
06.06.2018
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към УАСГ-София, участник в работни групи за разработване на изменения в нормативната уредба на кадастъра
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР НОВО! ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ Обща част. Образуване на административнонаказателно производство. Производство по налагане на административно наказание. Изпълнение на наказателните постановления и съдебните решения. Административни нарушения и наказания по Закона за горите. Принудителни административни мерки по Закона за горите


Дата на провеждане:
14.06.2018
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Поля Каменова - главен юрисконсулт на Столичен инспекторат към Столична Община
Минко Танев - старши юрисконсулт в Столичен инспекторат към Столична Община
Фатме Демирова – главен юрисконсулт в ИАГ
Цена:
228 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Оспорване на административни актове по ЗУТ и съдебна практика по ЗКИР


Дата на провеждане:
29.06.2018
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Любомира Мотова – съдия във Върховен Административен Съд, II-ро отделение, което разглежда оспорване на административни актове по ЗУТ и ЗКИР
Цена:
190 лв. с ДДС

Курс: НОВО! Изготвяне на Автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС, оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи


Дата на провеждане:
13.07.2018
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Йордан Байчев
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Рискове и проблеми в строителството в условията на липсваща техническа инфраструктура


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Деляна Сеченска, главен инженер на Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство”
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и свързаните с него нормативни актове


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Валентина Шишкова – държавен експерт, отдел „Промяна на предназначението и рекултивация на земеделските земи“, дирекция „Поземлени отношения и комасация“, Министерство на земеделието, храните и горите
Цена:
190 лв. с ДДС

КУРС: НОВО! Оценка на риска и мониторинг на инвестиционен проект. Бюджетиране и финансиране. Единични анализни цени на СМР. Количествено-стойностна сметка. Нормативни изисквания и добри практики по започване на строителна инициатива. Контрол на изпълнението на строително-монтажни работи. Съставяне на актове в строителството. ЗУТ- основни понятия. Видове територии, изисквания и ограничения за ползване. Категория строежи и изисквания към тях. Определяне на застроена площ, разгъната застроена площ, височина на сграда. Площообразуване. Определяне параметрите на отделните обекти в сградите. Разпределяне на общите части на сградите. Управление на общите части на сградата съгласно ЗУЕС.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ
Цена:
228 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Разпореждане с имоти в горски територии. Управление на имоти в горски територии, 2018


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Даниела Ангелова – директор на дирекция „АПОЧР” на Изпълнителна агенция по горите
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Такси за замърсяване при заустване на отпадъчни води - определяне, изчисляване и деклариране. Изисквания, задължения и контрол при заустване на отпадъчни води от обектите. Обучението се организира във връзка със задълженията за подаване на данни и информация за изчисляване на таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води, дължими по Закона за водите в срок до 31.03.2018.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Поля Каменова - главен юрисконсулт на Столичен инспекторат към Столична Община
Минко Танев - старши юрисконсулт в Столичен инспекторат към Столична Община
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Новости в европейското законодателство по отпадъци; стратегия за пластмаса и мини-пакет "Кръгова икономика". Разширена отговорност на производителя. Законодателство, видове отпадъчни потоци, задължения. Отпадъци от опаковки и разделно събиране - ангажимент на граждани, производители, Общини. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - задължения и новости. Другите потоци отпадъци - изисквания и полезни примери за всеки потребител.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Антон Пейчев - старши експерт в Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Управление на водите в комплексните разрешителни. Емисии в атмосферата в комплексните разрешителни. Управление на отпадъците в комплексните разрешителни. Докладване по Регламент № 166/2006 за създаването на Европейски Регистър за изпускането и преноса на замърсители


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
Изпълнителна агенция по околна среда, София 1618, бул.“Цар Борис III“ 136, ет.1, конферентна зала
Лектори от ИАОС:
Анна Матова-главен експерт в отдел ПГАПЗ
Борислав Чаушев-главен експерт в отдел КПКЗ
Маноела Цветкова-главен експерт в отдел КПКЗ
Петя Петрова –главен експерт в отдел КПКЗ
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии – процедури, изисквания, особености


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. "Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Изпълнителна агенция по горите:
инж. Георги Котарев – началник на отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“
инж. Джемиле Молаахмед – началник на отдел “Учредяване на вещни права” в дирекция “Промени в горските територии”
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Разширена отговорност на производителя. Законодателство, видове отпадъчни потоци, задължения. Отпадъци от опаковки и разделно събиране - ангажимент на Общини, производители и др. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - определяне на обхвата, примери в практиката. Задължения и новости. Другите потоци - изисквания и полезни примери за всеки потребител


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Антон Пейчев-старши експерт в Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ.
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Прилагането на специализираното законодателство по компоненти и фактори на околната среда /въздух, води, отпадъци и др./. Решения на Европейската комисия за най-добри налични техники


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. "Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Изпълнителна агенция по околна среда, Дирекция „Разрешителни режими“:
Петя Петрова-главен експерт в отдел КПКЗ
Радостина Димитрова-главен експерт в отдел КПКЗ
Маноела Цветкова-главен експерт в отдел КПКЗ
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Анализ и оценка на Критичната инфраструктура – основни понятия, стратегически документи, нормативна база, възможности и системи за защита на обектите – критична инфраструктура в компаниите/организациите. Оценяване на риска на обектите-критична инфраструктура в предприятията, съгласно Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Владимир Янков - Министерство на Енергетиката
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Предоставяне на информацията, необходима за изготвяне на националната стратегия за енергийна ефективност на Р. България. Изпълнение на поставените индивидуални цели за енергийни спестявания, определени в Поименен списък, одобрен с Протокол № 44 от 08.12.2010 г. с Решение на МС. Потвърждаване изпълнението на поставените индивидуални цели за енергийни спестявания…/виж всичко в ПРОГРАМА/


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Йордан Шопов - Началник на отдел „Контрол по енергийна ефективност“ в АУЕР
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Услуги с данни за недвижимите имоти


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към УАСГ-София
адв. Емилия Ангелова, правен консултант на АГКК.
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО!: Актуални промени в Закона за устройство на територията в областта на разрешаване и изпълнение на строителството


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Стоянка Илова - главен юрисконсулт в Дирекция „Правна“, МРРБ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Актуални въпроси относно финансиране на проекти и дейности в областта на околната среда от ПУДООС. Общи задължения и специфични изисквания за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи. Състояние, управление и опазване на системата от защитени територии в България. Дейности по опазване и ползване на лечебните растения в България


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Светла Кирчева-вр.и.д. Директор на Дирекция ФЕПД на ПУДООС
Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цветелина Иванова - държавен експерт в отдел „Защитени територии“, Дирекция „НСЗП“ на МОСВ
Калина Стоянова-държавен експерт в отдел „Биоразнообразие”, Дирекция „НСЗП“ на МОСВ
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Прилагане на изискванията на:
-Регламент (EО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (EО) 2016/9 относно съвместно подаване и обмен на данни;
-Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) - последни изменения;
-Класифициране на предприятия/съоръжения по смисъла на Глава 7, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества;
-Прилагане на изискванията на Глава 7, Раздел I от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от МОСВ:
Елена Чобанова, държавен експерт в отдел "Опасни химични вещества", дирекция "Превантивна дейност"
Елена Зидарова - старши експерт в отдел „Опасни химични вещества“, дирекция "Превантивна дейност"
Петя Хорозова – главен експерт, дирекция "Превантивна дейност"
Лектори от ИАОС:
Величка Влахова-и.д. н-к на отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване /ПГАПЗ/, Дирекция „Разрешителни режими“
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! ПУДООС-ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2016. Документи за кандидатстване, решения за финансиране, провеждане на ОП, сключване и изпълнение на договори


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Светла Кирчева, вр. и. д. Директор на Дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, ПУДООС
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Мониторингова дейност за качеството на въздуха. Национална система за контрол качеството на въздуха. Замърсяването на въздуха в България с ФПЧ10, SO2, NO2. Проблемни зони и агломерации. Последните изменения в Закона за опазване чистотата на въздуха по отношение на общинските програми. Прилагане на регламент 517 от 2014 г. за флорираните парникови газове по отношение на хладилно, климатично и термопомпено оборудване


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Румяна Гълъбова, Старши експерт МВШРМ, Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда”, ИАОС
Емилия Стойнева, началник на отдел МВШРМ, Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда”, ИАОС
Георги Михайлов-държавен експерт, Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, МОСВ
Деница Стоянова-главен експерт, Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Състояние, управление и опазване на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Процедура по оценка за съвместимост. Опит и примери в стопанисването на горите в защитените територии и Натура 2000 местата. Политика по опазване на диви животински видове.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Дирекция „Национална служба за защита на природата” („НСЗП“), МОСВ:
Лора Димитрова - старши експерт отдел „Натура 2000“
Стела Тодорова -  главен експерт в отдел „Защитени територии“
Валери Георгиев - началник на отдел „Биологично разнообразие“
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Управление на отпадъците в България. Специфични отпадъчни потоци


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Гюлер Алиева, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”, Дирекция „УООП“, МОСВ;
Антон Пейчев, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци“, Дирекция „УООП“, МОСВ;
Александър Иванов, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”, Дирекция „УООП“, МОСВ;
Галя Костова - началник отдел "Управление на производствени и опасни отпадъци", Дирекция „УООП“, МОСВ; 
Румяна Ценкова- главен експерт в отдел "Управление на производствени и опасни отпадъци", Дирекция „УООП“, МОСВ. 
Цена:
190 лв. с ДДС