Семинар: НОВО! Актуални промени в Закона за устройство на територията в областта на строителния контрол


Дата на провеждане:
10.06.2016
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Беатриса Шалдупова-Началник на отдел "Правно-нормативно обслужване", ДНСК
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Контрол на заустванията на отпадъчни води в повърхностни води и задълженията за пречистване на отпадъчните води от населените места, промишлените предприятия и други обекти, формиращи отпадъчни води, с цел опазване на повърхностните води от замърсяване


Дата на провеждане:
17.06.2016
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – процедура, изисквания, особености


Дата на провеждане:
13.07.2016
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система - София” ЕООД
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Планове за управление на риска от наводнения. Управление на язовиритe – общинска собственост


Дата на провеждане:
15.07.2016
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Мария Арангелова – главен експерт в отдел „Използване на водите”, Дирекция „Управление на водите”, МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! ПУДООС-ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2016. Документи за кандидатстване, решения за финансиране, провеждане на ОП, сключване и изпълнение на договори


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Светла Кирчева, вр. и. д. Директор на Дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, ПУДООС
Цена:
190 лв. с ДДС

Курс: Практики в ценообразуването на недвижими имоти и строителство. Площообразуване. Технически паспорт и енергийна ефективност. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Изисквания на банките към инвестиционните проекти.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А
Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма към UniCredit Group
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Прилагане на практики по продажба на поземлени имоти в горски територии. Нови моменти в промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии. Промяна на предназначението на земеделски земи в горски територии


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Георги Котарев – началник на отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“ в Изпълнителна агенция по горите
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Мониторингова дейност за качеството на въздуха. Национална система за контрол качеството на въздуха. Замърсяването на въздуха в България с ФПЧ10, SO2, NO2. Проблемни зони и агломерации. Последните изменения в Закона за опазване чистотата на въздуха по отношение на общинските програми. Прилагане на регламент 517 от 2014 г. за флорираните парникови газове по отношение на хладилно, климатично и термопомпено оборудване


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Румяна Гълъбова, Старши експерт МВШРМ, Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда”, ИАОС
Емилия Стойнева, началник на отдел МВШРМ, Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда”, ИАОС
Георги Михайлов-държавен експерт, Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, МОСВ
Деница Стоянова-главен експерт, Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Курс: Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Йордан Байчев
Цена:
228 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Задължения за предоставяне на информация за дейности с отпадъци. Информационни системи за отпадъци. Управление на генерираните производствени отпадъци-процедури по класификация на отпадъци и основно охарактеризиране. Техники и опит при пробовземане на отпадъци и анализи използвани от лабораториите в Изпълнителна агенция по околна среда.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Изпълнителна агенция по околна среда:
Росица Карамфилова-гл.експерт в отдел „Мониторинг на отпадъците”, дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда”.
Радослава Шоевска-началник на отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците”, главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност” .
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Въпроси за третиране на медицински и опасни отпадъци съгласно актуарните нормативни изисквания. Възлагане на обществени поръчки за събиране, предаване, транспортиране и обезвреждане на отпадъци от здравните заведения. Прагове по ЗОП


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектории:
Георги Стоянов – Директор на дирекция „НСД“ (Нефинансови стопански дейности-инсинератор), ПУДООС-МОСВ
Илияна Дойчева – Главен специалист в дирекция „НСД“ (Нефинансови стопански дейности-инсинератор), ПУДООС-МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Рискове и проблеми в строителството в условията на липсваща техническа инфраструктура


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Деляна Сеченска, главен инженер на Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство”
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Конвенция за биологичното разнообразие - въведение в глобалните стратегическите документи и изпълнение на задълженията на Р България. Състояние, управление и опазване на системата от защитени територии в България – задължения на общините. Дейности по опазване и ползване на лечебните растения. Възможности за биосферните резервати в България


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Дирекция „Национална служба за защита на природата” („НСЗП“), МОСВ:
Калина Стоянова - държавен експерт в отдел „Биоразнообразие”
Цветелина Иванова - държавен експерт в отдел „Защитени територии“
Цена:
170 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Състояние, управление и опазване на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Процедура по оценка за съвместимост. Опит и примери в стопанисването на горите в защитените територии и Натура 2000 местата. Политика по опазване на диви животински видове.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Дирекция „Национална служба за защита на природата” („НСЗП“), МОСВ:
Лора Димитрова - старши експерт отдел „Натура 2000“
Стела Тодорова -  главен експерт в отдел „Защитени територии“
Валери Георгиев - началник на отдел „Биологично разнообразие“
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Управление, планиране и опазване на горски територии. Нови положения в Закона за горите


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Тодор Богомилов –Началник на отдел „Правно-административни дейности” в Изпълнителна агенция по горите
Даниела Ангелова – Директор на дирекция "Административно - правно обслужване и човешки ресурси “ в Изпълнителна агенция по горите
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Политика за сигурност. Енергийна сигурност и енергийна критична инфраструктура. Основни понятия, нормативна рамка, стандарти и модел за сигурност, обекти и инфраструктура в енергетиката. Опит на САЩ


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Владимир Янков, директор на дирекция „Управление при кризисни ситуации“ на Министерството на енергетиката
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Последните промени в Закона за устройство на територията


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Савин Ковачев
Цена:
170 лв. с ДДС

Семинар: Строителен контрол. Спиране на строежи с нарушения. Производство по премахване на незаконни строежи или части от тях, производство по чл. 156 и чл. 216 от ЗУТ. Нова възможност за узаконяване на незаконните строежи и нов режим на търпимост


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Беатриса Шалдупова - началник-отдел "Правно-нормативно обслужване" в ДНСК
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Управление на отпадъците в България. Специфични отпадъчни потоци


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Гюлер Алиева, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”, Дирекция „УООП“, МОСВ;
Антон Пейчев, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци“, Дирекция „УООП“, МОСВ;
Александър Иванов, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”, Дирекция „УООП“, МОСВ;
Галя Костова - началник отдел "Управление на производствени и опасни отпадъци", Дирекция „УООП“, МОСВ; 
Румяна Ценкова- главен експерт в отдел "Управление на производствени и опасни отпадъци", Дирекция „УООП“, МОСВ. 
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: Административнопроизводствени правила /процедури/ по ЗУТ за издаване на административни актове по Устройство на територията


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
адв.Савин Ковачев
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии. Прилагане на §6 от предходни и заключителни разпоредби на Закона за горите.


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А
Лектори:
инж. Георги Котарев – началник на отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“ в Изпълнителна агенция по горите.
инж. Джемиле Молаахмед – главен експерт в отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“ в Изпълнителна агенция по горите.
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Финансови инструменти за анализ, оценяване и контрол на инвестиционни проекти


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Соня Йочева – главен експерт в Министерството на икономиката и енергетиката
Цена:
190 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Практически и правни въпроси на кадастъра – 2014


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, CITY HOTEL 4* ул. Стара планина 6, конферентна зала, www.sofiacityhotel.com
Лектор:
адв. Елена Златинова, 1997-2009 - съдия във Върховен административен съд.
Цена:
170 лв. с ДДС