Лектори1. Лектор: Петър Бойков Дяков

Образование:
Лесотехнически университет – висше – магистър, специалност – еколог, направление „Науки за земята“;

Трудов стаж:
2011 г. – 2016 г. – началник на районен инспекторат „Възраждане“ При Столичен инспекторат
2016 г. до момента – гл. инспектор в сектор „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ при Столичен инспекторат.


2. Лектор: инж. Станка Мирчева Милкова

Образование:
1. ВХТИ - София - Неорганични и електрохимични производства – Магистър, инж.-химик.

2. ВХТИ - София – Европейски магистърски курс по опазване на околната среда и устойчиво развитие – Магистър – Екология и устойчиво развитие.

Трудов стаж:
02.11.1988 г. - 06.01.2009 г. - Отдел „Контрол и опазване на околната среда“ - „Кремиковци“ АД:
- Технолог-химик „Водна лаборатория“
- Главен технолог по контрол на пречиствателни съоръжения по води.
- Главен специалист по води и отпадъци.
- Инженер води, отпадъци и опасни.
07.01.2009 г. - 05.03.2009 г. - Еколог в Екобултех АД и Автоекобул АД.
05.03.2009 г. - 12.04.2010 г. - Старши инспектор, отдел „Контрол по опазване на околната среда“ - Столичен инспекторат.
До момента – 09.2019 г. – главен инспектор, отдел „Контрол по опазване на околната среда“, Столичен инспекторат.


3. Лектор: Татяна Красимирова Асенова

Образование:
Химически факултет на СУ Св. „Климент Охридски“ - висше – магистър, специалност химик – еколог.

Трудов стаж:
2003 г. - 2007 г. – експерт в отдел „Контрол на чистотата на атмосферния въздух, опасни химични вещества“ при Регионална инспекция по околна среда и водите – София.
От 2007 г. до момента - началник сектор „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ при Столичен инспекторат.


4. Лектор: инж. Галина Симеонова


Инж. Галина Симеонова Магистър-инженер и магистър-икономист

2002 г. - частна фирма от рециклиращата индустрия като търговски и административен директор на една от първите фирми в страната, занимаващи се с рециклиране на полимери и последващо производство на нови продукти от рециклирания материал - Екопласт 2002 АД / Ecoplast Fiber JSCo/.

През 2005 г. печели стипендия за 18 месеца обмяна на опит, финансирана от програма AiF и немското Министерство на Икономиката и Труда, между българската фирма “ЕКОПЛАСТ 2002“ АД и немската фирма „MAKSC GmbH, в рамките на общ проект за развиване на нови технологии и усъвършенстване на производствени процеси. Участва и в програма SEQUA за обучение на млади инженери и ръководни кадри от Източна Европа чрез практики в избрани немски предприятия.

От 2010 г. до средата на 2016 г. - Изпълнителен директор на ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда) към Министерството на околната среда и водите.

От 2016 г. до 2018 г. – експерт - оценител на проектни предложения / формуляри за подбор по процедура за предоставяне на БФП по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014 – 2020“, по процедура BG16RFOP002-1.002 “Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и по процедура BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации“, приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации".

От 2018 г. е член на екипа на Столична община, началник-отдел "Подготовка, управление и контрол на договорите " в Дирекция "Управление на отпадъците".


5. Лектор: инж. Петър Николов

Образование:
Магистър, строителен инженер, Висше строително училище „Любен Каравелов“ - София

Трудов стаж:
1973 г.- 2007 г. – работил в областта на строителството;
2007 г. до момента Столичен инспекторат, н-к отдел „Контрол по опазване на околната среда“ при Столичен инспекторат;
Юни, 2018 г. – Заместник Директор на СИ.


6. Лектор: Минко Танев

Старши юрисконсулт при Столичен инспекторат.