СЕМИНАР: НОВО! Финансов модел на концесията


Дата на провеждане:
19.05.2022, четвъртък, 9.30 – 15.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно през ZOOM.
Лектор:
инж., маг. икономист Соня Йочева - опит като главен експерт в отдел „Оценителска дейност“ на Агенция за приватизация и държавен експерт в отдел “Управление и преструктуриране на държавното участие“, дирекция „Индустриални отношения и управления на държавното участие“ в Министерство на икономиката.
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Изменения на данните в кадастъра


Дата на провеждане:
26.05.2022, четвъртък, 9.30 -15.00 ч.
Форма на провеждане:
присъствено и онлайн
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37
Лектори:
доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към УАСГ- София, участник в работни групи за разработване на изменения в нормативната уредба на кадастъра.
адв. Емилия Ангелова
Цена:
210 лв. с ДДС

КУРС: Оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонти. изготвяне на площообразуване. Сертификат за професионална компетентност: Оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонти. Изготвяне на площообразуване


Дата на провеждане:
02.06.2020, 9.30-15.00 ч.
Форма на провеждане:
присъствено и онлайн
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37
Лектор:
инж. Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – процедура, изисквания, особености. Нови моменти. Практически въпроси


Дата на провеждане:
07.06.2022, 9.30–13.00 ч.
Форма на провеждане:
присъствено и онлайн
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37
Лектор:
инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система - София” ЕООД
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Актуални въпроси по оспорване на индивидуални административни актове по устройство на територията 


Дата на провеждане:
16.06.2022, четвъртък, 9.30 – 13.00 ч.
Форма на провеждане:
присъствено и онлайн
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37
Лектор:
Стефка Кемалова – съдия във Върховен административен съд, Второ отделение, в което се разглеждат административни дела, свързани със Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, и подзаконови актове по тяхното прилагане.
Цена:
192 лв. с ДДС